Användarvillkor fram till 4.10.2021

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTEN TERVEYSTALO OMA TERVEYS 

1. TILLÄMPNING AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Användning av tjänsten Terveystalo Oma Terveys (nedan ”Tjänsten”) som tillhandahålls av Suomen Terveystalo Oy (nedan ”Bolaget”) förutsätter att den användare som registrerar sig (nedan ”Användaren”) i Tjänsten godkänner och förbinder sig till att följa dessa villkor. Dessutom ska Användaren vid användningen av Tjänsten iaktta allmänna ”Användningsvillkor för webbplatsen” som tillämpas på Bolagets webbplats. Användaren ska läsa dessa villkor noggrant innan Tjänsten tas i bruk.

Användaren kan använda Tjänsten antingen i en webbläsare på adressen omaterveys.terveystalo.com eller via en applikation som installeras på en mobil enhet. 

2. TA I BRUK TJÄNSTEN 

För att ta i bruk tjänsten måste Användaren registrera sig i Tjänsten. När Användaren registrerar sig i Tjänsten godkänner Användaren dessa användningsvillkor som sådana. 

Varje gång Användaren registrerar sig på en ny enhet krävs stark identifiering av Användaren, till exempel med TUPAS-identifieringstjänst eller mobilcertifikat eller någon annan stark identifiering som godkänns av Terveystalo. Vid användning av mobilapplikationen kan Användaren efter den första registreringen logga in med den kod som han eller hon har skapat själv eller det biometriska kännetecken som han eller hon har tagit i bruk i samband med registreringen.

Användaren ska registrera sig i Tjänsten med sitt eget namn, sina egna personuppgifter och övriga kännetecken. Den kod som används vid inloggning i en mobil enhet är personlig. Användaren ska förvara koden noggrant. Användaren får inte överlämna koden till utomstående. Användaren har uteslutande ansvar för att det användarkonto som finns i Tjänsten används på behörigt sätt. Användaren ska till den organisation som administrerar koderna omedelbart meddela om de koder (såsom bankkoder) som Användaren använder för stark identifiering i Tjänsten försvinner.

Bolaget har rätt att vägra att godkänna en registrering eller att den fortsätter och att tillhandahålla Tjänsten till vem som helst, av vilken orsak som helst och när som helst.

3. TJÄNSTENS SYFTE OCH DESS ANVÄNDING

Tjänsten är personlig och den är avsedd för att administrera Användarens egna hälsouppgifter och andra personuppgifter i den omfattning som det inom ramen för den ifrågavarande Tjänsten är möjligt. Bolaget har uteslutande rätt att avgöra i vilken omfattning och med vilket innehåll det erbjuder Tjänsten till Användaren. Via Tjänsten har Användaren möjlighet att granska, administrera samt komplettera en del av de uppgifter som har lagrats i Bolagets patientregister. Dessutom har Användaren möjlighet att via Tjänsten få påminnelser om Bolagets tjänster.

Tjänsten innehåller uppgifter riktade till Användaren om hans eller hennes hälsa samt information om Bolagets tjänster. Dessutom innehåller Tjänsten marknadsföring relaterad till de tjänster som Bolaget och dess samarbetspartner tillhandahåller.

Tjänsten är inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillstånd som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och syftet är därmed inte att via Tjänsten tillhandahålla bedömning av medicinska experter om Användarens hälsotillstånd. Tjänsten innehåller till exempel inte alla uppgifter om Användaren som har lagrats i Bolagets patientregister. Bolaget har av grundad anledning rätt att neka till att via Tjänsten ge någon uppgift om Användaren som finns lagrad i Bolagets patientregister.

Vissa egenskaper eller funktioner i Tjänsten kan möjliggöra interaktion mellan Användaren och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (till exempel en sjukskötare eller läkare) relaterad till medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillstånd. Uppgifter om Användaren som har erhållits eller lämnats i samband med en sådan interaktion kan på det sätt som förutsätts i tillämplig lagstiftning lagras i det patientdatasystem som upprätthålls av Bolaget.

Syftet med Tjänsten är att stöda Bolagets övriga tjänsteutbud och den är avsedd för stöd av Användarens egenvård samt genomförande av rehabiliteringsplaner och andra motsvarande fortsatta åtgärder. Användaren har dock uteslutande ansvar för sin hälsa vid användning av Tjänsten. När Användaren fattar beslut gällande sitt hälsotillstånd ska beslutet grunda sig på Användarens eget övervägande. Om inget annat uttryckligen framgår av sammanhanget, ska Användaren inte på något sätt uppfatta de uppgifter som fås i Tjänsten som en medicinskt motiverad uppmaning eller anvisning om att vidta åtgärder för att förbättra sitt eget hälsotillstånd eller förebygga eller behandla en sjukdom, skada eller annat besvär. När Användaren separat kommer överens med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om detta och Tjänsten möjliggör detta, kan Bolaget eller en aktör som är anställd av Bolaget via Tjänsten till Användaren förmedla allmänna och personliga vårdanvisningar, som annars i motsvarande situation skulle kunna förmedlas via telefon, brev eller e-post. Användaren ska dock alltid kontakta en läkare när han eller hon vill ha en bedömning av sitt hälsotillstånd eller behandling eller förebyggande hjälp för en sjukdom, skada eller annat besvär.

Det material som finns i Tjänsten kan också innefatta medicinska bedömningar och prognoser om Användarens hälsotillstånd som gäller framtiden. Bolaget ansvarar inte på något sätt för riktigheten i huruvida dessa bedömningar eller prognoser förverkligas.

För att Tjänsten ska kunna tillhandahållas har Användaren möjlighet att uppdatera uppgifter i Bolagets och tredje parters register i enlighet med tillämplig lagstiftning, Tjänstens användningsvillkor och Bolagets dataskyddspraxis. Användaren ansvarar för riktigheten i de uppgifter som han eller hon lämnar i Tjänsten och förbinder sig att omedelbart meddela Bolaget om han eller hon upptäcker att det finns brister eller felaktigheter i de uppgifter som finns i Tjänsten.

Användaren kan inte via Tjänsten lägga till, ändra eller avlägsna uppgifter i journalhandlingar gällande Användaren (uppgifter som Bolaget eller en tredje part har upprättat). Eftersom Tjänsten och användarkontot är personliga och de uppgifter som läggs till på Användarens konto inte nödvändigtvis automatiskt kommer till kännedom för Bolaget eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda av Bolaget, ska Användaren själv se till att han eller hon berättar för den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården i Bolaget eller någon annanstans om sina sjukdomar, allergier, skador och annat motsvarande som eventuellt kan ha samband med vården.

Användaren kan själv spara och hantera uppgifter relaterade till sin egen hälsa och sitt välbefinnande såsom vaccinationsuppgifter, vikt och blodtrycksvärden som har uppmätts samt läkarbesök som har skett på andra ställen än i Bolaget samt uppgifter om undersökningar och handlingar relaterade till dem. De uppgifter som Användaren lagrar är i den omfattning som vårdrelationen kräver tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal som erbjuder tjänster på Terveystalo.

Användaren garanterar och ansvarar också för att inget lagstridigt eller på annat sätt osakligt material skickas till eller från Tjänsten. Användaren ska på alla skäliga vis försäkra sig om att material som skickas inte innehåller virus eller är skadligt på annat sätt.

4. RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

Endast den användare som har registrerat sig i Tjänsten har rätt att använda det personliga användarkonto som finns i Tjänsten. Tjänsten får också användas för Användarens räkning av en person, som enligt punkt 5 i dessa användningsvillkor har behörighet att registrera sig för Användarens räkning. 

Användaren och den person som använder Tjänsten för Användarens räkning har alltid uteslutande ansvar för att Tjänsten används på ett korrekt sätt i enlighet med dessa användningsvillkor. Användaren ska omedelbart meddela Bolaget om han eller hon misstänker att Tjänsten används för hans eller hennes räkning i strid med fullmakten eller andra bestämmelser eller på annat sätt i strid med dessa användningsvillkor.

Bolaget har rätt att när som helst kontrollera personens behörighet att använda Tjänsten. Bolaget kan av grundad anledning neka en person rätt att använda Tjänsten. En grundad anledning kan vara till exempel oklarheter om huruvida en person har behörighet att använda Tjänsten för en annan persons räkning, eller användning av Tjänsten i strid med användningsvillkoren.

5. REGISTRERING AV MINDERÅRIGA I TJÄNSTEN OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 

Om en minderårig har egna bankkoder eller mobilcertifikat kan han eller hon registrera sig tjänsten. Praxisen för beviljande av bankkoder och mobilcertifikat är bank- och operatörsspecifika. 

Vårdnadshavaren till en minderårig kan ansluta den minderåriga till sitt eget användarkonto i Tjänsten, varvid vårdnadshavaren kan granska den minderårigas patientuppgifter och sköta ärenden för dennes räkning. Anslutningen sker alltid på Bolaget verksamhetsställe. Samma förfarande tillämpas även för andra omyndiga personer.

Ett barn under 13 år behöver inte själv vara på plats när anslutningen görs, utan vårdnaden intygas med barnets FPA-kort eller andra officiella identitetsbevis. En person som har fyllt 13 år måste alltid vara på plats när anslutningen görs. En minderårig i åldern 13–17 år kan också själv begära att anslutningen görs. Anslutningen upphör automatiskt när barnet fyller 13 år. Om anslutningen förnyas, upphör den automatiskt varje år. Anslutningen upphör slutgiltigt när barnet fyller 18 år.

Anslutningen kan göras endast om vårdnadshavaren i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter även i övrigt har behörighet att fatta beslut om vårdåtgärder som utförs på den omyndiga och se patienthandlingar som gäller den ifrågavarande personen. När personen blir myndig eller uppnår en sådan utvecklingsnivå eller annan behörighet som avses i patientlagen att personen har rätt att självständigt fatta beslut om den vård som ges till honom eller henne, kan personen återkalla behörigheten för sin vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare att använda Tjänsten för hans eller hennes räkning.

Föräldrar som använder tjänsten för sitt minderåriga barns räkning är sinsemellan ansvariga för att barnets användarkonto används i enlighet med dessa användningsvillkor och att båda föräldrarnas lagliga rätt till information förverkligas.

En anslutning kan också göras mellan nära anhöriga till en vuxen person. Då krävs alltid ett samtycke av den person vars uppgifter visas till en annan person. I detta fall nollas inte anslutningen automatiskt, utan den sker enligt ett separat angivet giltighetsdatum. Om giltighetsdatum inte har angetts, är anslutningen giltig tillsvidare tills fullmakten återkallas.

6. DISTANSÄRENDEN

Om Användaren använder Tjänstens funktion för distansärenden, som möjliggör interaktion mellan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (sjukskötare eller läkare) och Användaren, ansvarar Användaren för att han eller hon har anslutningar, utrustning och webbläsare som krävs för mottagningen. Detta har presenterats för Användaren i samband med tidsbokningen och kan ses även här. Användaren förbinder sig till att följa bruksanvisningen för distanstjänster.

Om Användaren använder videomottagningstjänsten ska Användaren för sin del sörja för skyddet av person- och patientuppgifter genom att välja ett privat och störningsfritt rum för mottagningsbesöket.

7. AVGIFTER OCH ANDRA PRESTATIONER

Användaren har uteslutande ansvar för de kostnader som användningen av Tjänsten orsakar honom eller henne.  Priser och grunderna för fastställandet av priserna för avgiftsbelagda Tjänster eller delar av dem och betalning, leverans och andra villkor för fullgörandet av avtalet meddelas i samband med den ifrågavarande avgiftsbelagda Tjänsten. Användaren ska erlägga avgifter och andra prestationer enligt gällande prislista eller avgifter och prestationer som på annat sätt har meddelats Användaren.

Om Användaren har tagit i bruk den elektroniska betalning som är möjlig i Tjänsten, skapas på besöksdagen en faktura i Tjänsten för den tjänst som Användaren har använt. Om Bolaget inte har fått betalningen inom 72 timmar från besöket, får Användaren en påminnelse om den faktura som har förfallit. Bolaget skickar inte fakturor i pappersform till Användaren. Om Bolaget inte har fått betalningen inom 14 dygn från det att fakturan skapades, överför Bolaget fakturan till indrivning. 

Användaren ansvarar för riktigheten och giltigheten i det FPA-kort och de kreditkortsuppgifter som han eller hon har uppgett. Bolaget har rätt att debitera FPA:s direktersättning av Användaren för Användarens läkarbesök och andra undersökningar, om inte FPA betalar ersättningen.

Tjänstens nätbetalningar förmedlas av betalningsförmedlingstjänsten Checkout som upprätthålls av Checkout Finland Oy. Användaren förbinder sig till att iaktta betalningsvillkoren i betalningsförmedlingstjänsten Checkout. Villkoren för nätbetalningar och information om tillgängliga betalningssätt finns på denna adress.

8. TJÄNSTENS INNEHÅLL OCH TREDJE PARTERS TJÄNSTER

Den information som presenteras i Tjänsten kan inte anses som erbjudanden, uppmaningar, förbindelser eller andra förpliktigande uttalanden som binder Bolaget, om inget annat anges separat.

I Tjänsten kan tredje parters tjänster eller länkar till sådana tjänster erbjudas eller förmedlas. Användaren kan genom sitt samtycke antingen på begäran eller genom annan egen medverkan tillåta att egna personuppgifter och andra uppgifter överförs från en tredje parts tjänster till Tjänsten eller tvärtom, i den omfattning det i ifrågavarande situation är möjligt inom ramarna för Tjänsten och lagstiftningen. Bolaget kan utlämna uppgifter som finns i Tjänsten till en tredje part endast med Användarens samtycke.

I Tjänsten kan information om tredje parters tjänster eller länkar till tredje parters tjänster förmedlas. Användaren kan använda tredje parters tjänster via Tjänstens länkar eller på annat sätt via Tjänsten, men Bolaget är inte då heller en avtalspart eller på annat sätt ansvarig för de uppgifter som förmedlas eller utlämnas mellan Användaren och den tredje parten eller för genomförandet av dessa. Bolaget ansvarar inte för uppgifter, tjänster, verksamhet eller försummelser mellan tredje parten och Användaren. I tjänster som utförs av tredje parter tillämpas deras egna användningsvillkor för tjänsterna.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas i enlighet med Terveystalos dataskyddspraxis. När Användaren tar i bruk Tjänsten godkänner han eller hon behandling av personuppgifterna i samband med Tjänsten. Via tjänsten behandlas känsliga uppgifter och andra personuppgifter som finns i Bolagets patientregister och andra register om Användaren. 

Användaruppgifterna bildar ett användardataregister om Tjänsten för Bolaget. Användardataregistret bildar dock inte ett patientregister eller en del av det, utan Bolagets patientregister utgör ett separat register. På behandlingen av de personuppgifter som samlas eller behandlas i Tjänsten tillämpas Bolagets Dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifter kan med Användarens samtycke användas för marknadsföring på det sätt som beskrivs i Dataskyddsbeskrivningen. Tjänsten kan innehålla marknadsföringsmaterial från Bolaget och dess samarbetspartner. 

Användaren ansvarar för att de uppgifter som han eller hon för in i Tjänsten är korrekta. Om Användaren upptäcker brister eller felaktigheter i uppgifterna ska Användaren antingen själv omedelbart korrigera uppgifterna eller utan dröjsmål meddela om detta till Bolaget. 

Tredje parters tjänster omfattas av deras egna dataskyddsprinciper. Bolaget ansvarar inte för funktionen på tredje parters webbplatser eller i deras tjänster. Innan Användaren via Tjänsten går till webbplatser som upprätthålls av tredje parter eller använder tredje parters tjänster ska Användaren bekanta sig med dataskyddsprinciperna för deras webbplatser och tjänster.

10. IMMATERIALRÄTT TILL TJÄNSTEN

Bolaget eller en tredje part har immaterialrätterna till allt innehåll och all layout i Tjänsten samt det material som fås i Tjänsten. All slags kopiering, utskrift, distribution, förmedling, redigering och länkning av sådant material till andra webbplatser samt all annan kommersiell användning eller överlåtelse till allmänheten utan skriftligt tillstånd av Bolaget är förbjuden. Användaren får dock skriva ut och lagra material som tillhandahålls i Tjänsten eller som fås från Tjänsten för eget privat bruk. Om material i Tjänsten lånas i enlighet med upphovsrättslagen ska källan alltid anges. Varu- och firmamärken som ingår i Tjänsten får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av Bolaget.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bolaget levererar Tjänsten enligt principen ”i befintlig form” och ”i den form den är tillgänglig”. Bolaget garanterar inte att Tjänsten kan användas utan avbrott och felfritt. Bolaget ger inga garantier för Tjänstens tillgänglighet, felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll. Bolaget ansvarar inte för innehållet, korrektheten, riktigheten eller eventuella fel, brister eller fördröjningar i de uppgifter som presenteras för Användaren eller en tredje part i Tjänsten. Användaren ansvarar för att han eller hon har en fungerande anslutning och att den tekniska utrustningen och programmen är tillräckliga för användningen av Tjänsten. Användaren ansvarar också för säkerheten och funktionen i den utrustning och de program som han eller hon använder.

Syftet med tjänsten är att stöda administreringen av uppgifter om Användarens eget hälsotillstånd och på så sätt främja en eventuell förbättring av Användarens hälsotillstånd. Tjänsten är därmed inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillstånd som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och Bolaget är inte på något sätt ansvarig för de åtgärder som Användaren vidtar utifrån de uppgifter som finns i Tjänsten, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning. Därav ansvarar Bolaget inte för något problem förknippat med Användarens hälsa inklusive utan begränsningar sjukdom, men, skada eller död, som orsakas av inspiration från Tjänsten eller idrottsprestationer eller annan träning, ändringar i kosten, läkemedelsbehandling, användning av näringstillskott eller andra livsstilsförändringar relaterade till Tjänsten. 

Bolaget ansvarar inte på något sätt för direkta eller indirekta skador som orsakas av Tjänsten eller avbrott i den, även om risken för en sådan skada skulle ha meddelats till Bolaget. Bolaget ansvarar inte heller för att uppgifter förstörs eller ändras och inte heller för de kostnader som Användaren eventuellt orsakas på grund av att uppgifterna måste återskapas. Bolaget ansvarar likaså inte för skador, om uppfyllandet av skyldigheterna enligt dessa användningsvillkor står i strid med Bolagets skyldigheter som föreskrivs någon annanstans i lag. Bolagets ansvar är begränsat till det som föreskrivs i tvingande bestämmelser i finsk lag.

12. FORCE MAJEURE

Bolaget eller Användaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att uppfyllandet av en skyldighet försummas till följd av exceptionella eller oförutsägbara omständigheter som ligger utanför parternas kontroll. Parten ska kunna påvisa att en sådan orsak existerar.

Den som hänvisar till force majeure ska så snabbt som möjligt meddela motparten i dessa användningsvillkor om det förhinder som har uppkommit. Bolaget kan meddela om force majeure till exempel på sin egen webbplats eller i en riksomfattande dagstidning.

13. AVSLUTA ANVÄNDINGEN AV TJÄNSTEN

Användaren eller dennas lagliga företrädare kan när som helst avsluta användningen av Tjänsten och stänga sitt användarkonto i Tjänsten genom att meddela om detta till Bolaget. Bolaget är skyldigt att stänga användarkontot inom rimlig tid. Bolaget är skyldigt att lagra de uppgifter som har uppkommit i samband med användningen av Tjänsten i enlighet med lagstiftningen.

Bolaget har rätt att av grundad anledning avsluta Användarens användarkonto i Tjänsten, om användningen av Tjänsten orsakar olägenheter för Bolaget, Användaren eller en tredje part eller Tjänsten på annat sätt har använts i strid med dessa användningsvillkor. Bolaget har rätt att avsluta Användarens användarkonto i Tjänsten, om de avgifter som fastställts för användningen av Tjänsten inte har betalats.

14. ÄNDRINGAR I ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Bolaget har ensidig rätt att ändra dessa användningsvillkor när som helst enligt eget övervägande. Ändringen träder i kraft från den tidpunkt som Bolaget meddelar. Om Användaren inte godkänner ändringarna i användningsvillkoren, kan han eller hon avsluta användningen av Tjänsten genom att meddela om detta till Bolaget.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

På dessa användningsvillkor tillämpas finsk lag.

Tvister som orsakas av dessa användningsvillkor avgörs i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar, kan tvisten behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland där Användaren av Tjänsten har sin hemort eller fasta bostad.

Favoriter

Tervetuloa Oma Terveys -palveluun!

Oma Terveys -palvelun kautta näet tulevia hoitotapahtumiasi ja aikaisempiin käynteihisi liittyviä tietoja. Etusivulla esitetään tiedoistasi kooste - lisää tietoja löydät muista osioista.

 

Kehitämme sivustoa jatkuvasti - anna palautetta ja vaikuta.

Välj intressanta ämnen

Lapsen terveys

Liikkujan terveys

Miehen terveys

Naisten terveys

Senioirin terveys

Välj din idrottsförening.