Käyttöehdot 4.10.2021 saakka


TERVEYSTALO OMA TERVEYS -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Tämän Suomen Terveystalo Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman Terveystalo Oma Terveys -palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Lisäksi Käyttäjän on noudatettava Palvelun käytössä Yhtiön Internet-sivuille sovellettavia yleisiä ”Sivuston käyttöehtoja”. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

2. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA REKISTERÖITYMINEN

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun.

Kuka tahansa voi rekisteröityä Palveluun. Palvelu on henkilökohtainen.

Rekisteröityminen jokaisella laitteella ensimmäisellä kerralla edellyttää Käyttäjän vahvaa tunnistamista, kuten esimerkiksi Tupas-tunnistuspalvelua tai mobiilivarmennetta tai muuta Terveystalon kulloinkin hyväksymää vahvaa tunnistautumista. Ensimmäisen rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjä voi kirjautua itse laatimansa tunnusluvun tai rekisteröinnin yhteydessä käyttöönotettavan biometrisen tunnisteen avulla.

Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät tunnukset ja tunnusluku ovat henkilökohtaiset. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuksia ja tunnuslukua huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia tai tunnuslukua ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta näiden käyttöehtojen mukaisesti kirjautua Käyttäjän puolesta Palveluun. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle välittömästi, mikäli Käyttäjän Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset katoavat.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröintiä tai sen jatkamista ja tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

3. ALAIKÄISEN TAI MUUN VAJAAVALTAISEN REKISTERÖITYMINEN

Vajaavaltaisen huoltaja tai laillinen edustaja voi rekisteröityä vajaavaltaisen henkilön puolesta Palveluun ja käyttää Palvelua tämän puolesta ainoastaan, mikäli huoltajalla tai laillisella edustajalla olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, ”potilaslaki”) nojalla muutoinkin oikeus päättää vajaavaltaiselle tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja nähdä henkilöä koskevia potilasasiakirjoja. Näissä ehdoissa Käyttäjästä todettu pätee soveltuvin osin Käyttäjän puolesta rekisteröityneeseen.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävät vanhemmat ovat keskenään vastuussa siitä, että lapsen käyttäjätiliä käytetään näiden käyttöehtojen mukaisesti oikein ja siten, että molempien vanhempien lain mukainen tiedonsaantioikeus toteutuu.

4. OIKEUS PALVELUN KÄYTTÖÖN

Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliään.

Palvelua saa Käyttäjän puolesta käyttää myös henkilö, jolla on näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeus rekisteröityä Palveluun Käyttäjän puolesta kohdan 3 mukaisesti. Lisäksi palvelun niin mahdollistaessa henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään puolestaan Palvelua. Käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa antamansa valtuutus.

Vajaavaltaisen huoltajan tai muun laillisen edustajan oikeus käyttää Palvelua vajaavaltaisen puolesta on määräaikainen. Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa henkilön oikeus käyttää Palvelua. Yhtiö voi kieltää perustellusta syystä henkilön oikeuden käyttää Palvelua. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi epäselvyys siitä, onko henkilöllä oikeus käyttää toisen puolesta Palvelua.

Tullessaan täysivaltaiseksi tai saavuttaessaan sellaisen potilaslain mukaisen kehitystason tai muun kelpoisuuden, että henkilöllä on oikeus päättää itsenäisesti itselleen annettavasta hoidosta, henkilö voi peruuttaa huoltajansa tai muun laillisen edustajansa oikeuden käyttää puolestaan Palvelua.

Käyttäjällä tai tämän puolesta Palvelua käyttävällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun näiden käyttöehtojen mukaisesta oikeasta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli tämä epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai muuta määräystään tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja.

5. PALVELUN TARKOITUS JA SEN KÄYTTÖ

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän omien terveystietojen ja muiden henkilötietojen hallintaan siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä saattaa esimerkiksi olla mahdollisuus tarkastella osaa omaan terveydentilaansa liittyvistä Yhtiön potilasrekisteriin tallennetuista tiedoista, saada muistutuksia Yhtiön palveluista, täydentää terveyteensä liittyvää tietoa Yhtiölle ja hallita omia Yhtiön kanssa asiointiin liittyviä tietojaan.

Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa hänen terveyteensä liittyen sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin liittyen.

Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Palvelun tarkoituksena siten ole tarjota Palvelun kautta lääketieteen ammattilaisen arviota Käyttäjän terveydentilasta. Palvelu ei esimerkiksi sisällä kaikkea Käyttäjästä Yhtiön potilasrekisteriin tallennettua tietoa. Yhtiöllä on oikeus mistä syystä tahansa kieltäytyä antamasta Palvelun kautta jotakin Yhtiön potilasrekisterissä olevaa tietoa Käyttäjästä.

Tietyt Palvelun ominaisuudet tai toiminnollisuudet voivat mahdollistaan lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia koskevan vuorovaikutuksen Käyttäjän ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esimerkiksi hoitaja tai lääkäri) välillä. Tällaisen vuorovaikutuksen kautta saatuja ja toimitettuja Käyttäjää koskevia tietoja voidaan soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla tallentaa Yhtiön ylläpitämään, Palvelusta erilliseen potilastietojärjestelmään.

Palvelun tarkoitus on tukea Yhtiön muuta palveluntarjontaa, ja se on tarkoitettu Käyttäjän omahoidon tueksi ja kuntoutussuunnitelmien ja muiden vastaavien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Käyttäjällä on kuitenkin yksinomainen vastuu omasta terveydestään Palvelua käyttäessään. Tehdessään terveydentilaansa kohdistuvia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa. Ellei asiayhteydestä nimenomaisesti toisin ilmene, ei Käyttäjän tule pitää Palvelusta ilmenevää tietoa millään tapaa lääketieteellisesti perusteltuna kehotuksena tai ohjeistuksena ryhtyä toimenpiteisiin oman terveydentilan kohentamiseksi tai sairauden, vamman tai muun vaivan hoitamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Käyttäjän erikseen niin terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa sopiessa ja Palvelun tämän mahdollistaessa, voidaan Palvelun kautta Yhtiön tai tämän palveluksessa olevan tahon toimesta välittää Käyttäjälle yleistasoisia sekä henkilökohtaisia hoitoon liittyviä ohjeita, joita muutoin voitaisiin vastaavassa tilanteessa toimittaa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee kuitenkin aina ottaa yhteys lääkäriin halutessaan saada arvion omasta terveydentilastaan tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua sairauteen, vammaan tai muuhun vaivaan.

Palvelussa olevaan aineistoon voi myös sisältyä tulevaisuutta koskevia lääketieteellisiä arvioita ja ennusteita Käyttäjän terveydentilasta. Yhtiö ei vastaa miltään osin tällaisten arvioiden tai ennusteiden oikeellisuudesta koskien näiden toteutumista.

Palvelusta ei voida siirtää tietoja muihin rekistereihin, kuten esimerkiksi Yhtiön potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin ilman Käyttäjän myötävaikutusta ja suostumusta. Palvelun kautta on kuitenkin mahdollista päivittää tietoja Yhtiön ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Yhtiön tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Käyttäjän Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan tai suostumusten antamisessa voidaan tallentaa myös Yhtiön asiakasrekisteriin. Käyttäjä ei saa kuitenkaan Palvelun kautta lisättyä, muokattua tai poistettua (itse, Yhtiön tai kolmannen osapuolen suorittamana) mitään Käyttäjää koskevia potilasasiakirjatietoja. Koska Palvelu ja käyttäjätili ovat henkilökohtaisia eivätkä Käyttäjän tililleen lisäämät tiedot tule välttämättä automaattisesti Yhtiön ja sen palveluksessa olevien terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hän kertoo hoitoonsa Yhtiössä tai muualla osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille sairauksistaan, allergioistaan, vammoistaan ja muista vastaavista hoitoon mahdollisesti liittyvistä seikoista.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

Käyttäjä voi itse tallentaa ja käsitellä omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan kuten rokotustietoja, itse mittaamiaan paino- tai verenpainelukemia sekä muualla kuin Yhtiössä tapahtuneiden lääkärikäyntien sekä tutkimusten tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Käyttäjän tallentamat tiedot eivät ole Terveystalossa palveluita tarjoavan terveydenhuollon ammattihenkilön saatavilla, ellei käyttäjä anna siihen erikseen lupaa.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa myös siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

6. ETÄVASTAANOTTO JA CHAT-PALVELUT

Jos käyttäjä käyttää palvelun toiminnallisuutta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen terveydenhuollon ammattihenkilön (hoitaja tai lääkäri) ja käyttäjän välillä, käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on vastaanoton edellyttämät yhteydet, laitteet ja selaimet käytössään. Nämä on esitetty asiakkaalle ajanvarauksen yhteydessä ja nähtävissä myös täällä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan etäpalvelujen käyttöohjeita.

Jos käyttäjä videovastaanottopalvelua, käyttäjän tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan henkilö- ja potilastietojen suojaamisesta valitsemalla käyttöönsä yksityinen ja häiriötön tila vastaanottokäynnin ajaksi.

7. MAKSUT JA MUUT SUORITTEET

Palvelun käyttö voi olla vastikkeellista. Maksullisten Palvelujen tai sen osien hinnat ja/tai hinnanmääräytymisperusteet sekä maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ilmoitetaan kyseisten maksullisten Palvelujen yhteydessä. Käyttäjän on suoritettava kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet.

Palvelun kautta Käyttäjä voi suorittaa verkkomaksuja käyttämistään Yhtiön palveluista. Käyttäjä vastaa antamiensa Kela-korttia ja luottokorttia koskevien tietojen oikeellisuudesta ja voimassaolosta. 

Käyttäjä suorittaa verkkomaksun Palvelussa 72 tunnin kuluessa lääkärikäynnistä tai muusta tutkimuksesta. Yhtiö lähettää Käyttäjälle suorittamatta jätetystä maksusta muistutuksen. Yhtiö siirtää laskun perintäprosessiin, mikäli Käyttäjä ei suorita puuttuvaa maksua muistutuksesta huolimatta.

Yhtiöllä on oikeus periä Käyttäjän lääkärikäynnin tai muun tutkimuksen Kelan suorakorvaus Käyttäjältä, mikäli Kela ei korvaa sitä.

Palvelun verkkomaksun välittäjä on Checkout Finland Oy:n ylläpitämä Checkout-maksunvälityspalvelu. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Checkout-maksunvälityspalvelun maksuehtoja. Verkkomaksamisen ehdot ja tiedot käytettävissä olevista maksutavoista ovat saatavilla tässä osoitteessa.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

8. PALVELUN SISÄLTÖ JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

Palvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Palvelussa voidaan tarjota tai välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi nimenomaisella suostumuksellaan joko pyynnöstään tai muuten omalla myötävaikutuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista Palveluun siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Käyttäjä voi myös siirtää Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Yhtiö voi luovuttaa Palveluun sisältyviä tietoja kolmannelle vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolin palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta Yhtiö ei ole tällöinkään sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta. Yhtiö ei vastaa Käyttäjän kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

9. HENKILÖTIETOJEN JA MUIDEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Palveluun voidaan tallettaa Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan nimenomaisella suostumuksella joko tämän pyynnöstä tai muutoin tämän myötävaikutuksella Yhtiön potilasrekisterin ja muiden rekistereiden sekä kolmansien osapuolten ylläpitämien rekistereiden sisältämiä arkaluonteisia ja muita henkilötietoja Käyttäjästä. Lisäksi Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Tietoja ei hankita kolmansilta osapuolilta ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjätiedot muodostavat Palvelusta käyttäjätietorekisterin Yhtiölle. Käyttäjätietorekisteri ei kuitenkaan muodosta potilasrekisteriä tai sen osaa, vaan Yhtiön potilasrekisteri on erillinen rekisterinsä. Palvelun kautta kerättävien tai Palvelussa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Yhtiön Tietosuojaselostetta, josta on saatavilla tietoa muun muassa Käyttäjän oikeuksista henkilötietojensa käsittelyä koskien.

Palvelussa olevat tiedot näkyvät vain Käyttäjälle itselleen. Muulla kuin Käyttäjällä, tämän laillisella edustajalla tai muulla henkilöllä, jolla on oikeus käyttää Käyttäjän puolesta Palvelua, ei ole oikeutta nähdä ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta käyttäjätilillä olevia tietoja.

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia.

Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. Havaitessaan puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä tiedoissa Käyttäjän on joko itse välittömästi korjattava tiedot tai ilmoitettava tiedoista viipymättä Yhtiölle

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on tutustuttava niiden sivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin.

10. PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

11. VASTUUNRAJOITUS

Yhtiö toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun tarkoituksena on tukea Käyttäjän omaan terveydentilaansa liittyvien tietojen hallinnointia ja tukea näin Käyttäjän terveydentilaa ja sen mahdollista kohentamista. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Yhtiö ole millään tavalla vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän mukaisesti Yhtiö ei vastaa mistään Käyttäjän terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, vammautumisen, loukkaantumisen tai kuoleman, jotka aiheutuvat Palvelun innoittamista tai Palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai muista harjoitteista, ruokavalion muutoksista, lääkityksestä, lisäravinteiden käytöstä tai muunlaisista elämäntavan muutoksista.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei myöskään vastaa tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiö ei niin ikään vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Yhtiö tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassaolo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian näiden käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

13. PALVELUN PERUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestään Palveluun ja näiden käyttöehtojen hyväksymisestä. Palvelun kautta mahdollisesti saatavilla olevien vastikkeellisten Palvelun osien ostamista tai tilausta koskeva peruuttamisoikeus on 14 päivää. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Käyttäjän pyynnön tai suostumuksen johdosta.

Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja voi milloin tahansa irtisanoa Palvelun ja sulkea Palvelussa olevan käyttäjätilinsä ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Yhtiöllä on kohtuullinen aika sulkea käyttäjätili.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käytön perusteeksi asetettuja maksuja ei ole suoritettu.

Palvelun lopettamisen yhteydessä Palveluun liittyvät maksut erääntyvät maksettavaksi heti eikä jo maksettuja suoritteita palauteta.

Yhtiö poistaa Palvelun lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilö- ja muut tiedot Käyttäjästä. Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja talteen ottamisesta ennen Palvelun lopettamista. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tietojen poiston johdosta aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

14. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOS

Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun ja sulkemalla käyttäjätilinsä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

15. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

 

 

.

 

Varaa aika
Verkkoajanvaraus 030 6000*

Yhteystiedot
Jaakonkatu 3 A, 6.krs
00100 Helsinki

Vaihde: 030 633 11
Asiakaspalvelu: 030 6000*
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@terveystalo.com

Lataa sovellus

*030 6000 puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Terveystalolla on Labquality Qualificationin ISO 9001 -laatusertifikaatti - Klikkaa saadaksesi lisätietoa

Suomalaisen työn liiton jäsen

Suomalaista palvelua

Suosikit

Tervetuloa Oma Terveys -palveluun!

Oma Terveys -palvelun kautta näet tulevia hoitotapahtumiasi ja aikaisempiin käynteihisi liittyviä tietoja. Etusivulla esitetään tiedoistasi kooste - lisää tietoja löydät muista osioista.

 

Kehitämme sivustoa jatkuvasti - anna palautetta ja vaikuta.

Valitse sinua kiinnostavat aiheet

Lapsen terveys

Liikkujan terveys

Miehen terveys

Naisten terveys

Seniorin terveys

Terveystalo toimii yli sadan urheiluseuran yhteistyökumppanina. Valitse seura, johon itse tai perheenjäsenesi kuuluvat.